Farnost Batelov > Odkazy

Odkazy

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Veřejné zakázky malého rozsahu

na  dodavatele stavebních prací

dle Zákona o veřejných zakázkách v aktuálním znění na akci:

„odvodnění střech kostela sv. Petra a Pavla v batelově, odvlhčení zdiva drenáží“

 

 

 

Obsah zadávací dokumentace (dále jen ZD)

 

  1. Identifikace zadavatele
  2. Vymezení předmětu zakázky
  3. Předpokládaná hodnota zakázky
  4. Místo plnění zakázky
  5. Předpokládaná doba plnění zakázky
  6. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů
  7. Požadavky na obsah nabídky
  8. Způsob hodnocení uchazečů
  9. Lhůta, způsob a místo pro podání nabídky
  10. Závěrečná ustanovení

 

 

 

Přílohy:

Příloha č. 1 – Projektová dokumentace

Příloha č. 2 – Výkaz výměr

Příloha č. 3 -  Vzor krycího listu

Příloha č. 4 – Vzor smlouvy o dílo

 

 

 

 

1.ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI

 

Název zadavatele:     Římskokatolická farnost Batelov

Sídlo:  :                          Rácovská 129/2, 588 51 Batelov

zastoupené :                farářem Romanem Strossou

IČ :                                63442922

Neplátce DPH

 

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Ing.arch. Jiří Vohralík, Čajkovského 37, 586 01 Jihlava, IČ: 47368977 a to na základě plné moci

 

 

2. PŘEDMĚT ZAKÁZKY

2.1. Základní vymezení předmětu zakázky

Předmětem nabídky uchazečů je kompletní a úplná realizace stavebních prací akce: „Odvodnění střech kostela sv. Petra  a Pavla v Batelově, odvlhčení zdiva drenáží“ a to dle projektové dokumentace, zpracované Ing. Stanislavem Mertlem v březnu 2015 a dále výkazem výměr, zpracovaným stejným autorem.

 

 

3.  předpokládaná hodnota plnění zakázky

 

Zadavatel předpokládá hodnotu zakázky  do 1.300.000,- KČ

4.  MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY

 

Obec Batelov, jižní okraj náměstí, okres Jihlava, kraj Vysočina, Česká republika.

 

5. Předpokládaná doba plnění zakázky

Zahájení plnění – jarní a letní měsíce roku 2015

Dokončení díla – nabídne uchazeč, nejpozději však 120 dní od předání staveniště

 

6. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKAčních předpokladů

Předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídky v rámci tohoto výběrového řízení je prokázání splnění požadované kvalifikace.

 

Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění

 

a) základních kvalifikačních předpokladů,

b) profesních kvalifikačních předpokladů,

c) technických kvalifikačních předpokladů.

Uchazeč do nabídky předloží:

Základní kvalifikační předpoklady

Splnění prokáže uchazeč předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že splňuje požadované základní kvalifikační předpoklady, nedluží státu, členové jeho statutárních orgánů nebyli pravomocně odsouzení a nenaplnili skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže. Toto prohlášení musí být  podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče.

 

Profesní kvalifikační předpoklady uchazeč prokáže:

 

Technické kvalifikační předpoklady uchazeč prokáže:

Seznam bude obsahovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a kontaktní osobu tehdejšího objednatele včetně telefonního čísla pro ověření pravdivosti údajů, uvedených v seznamu. Seznam bude podepsán osobou oprávněnou za uchazeče jednat.

 

 

7.  Požadavky na obsah nabídky

7.1. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena bude stanovena za celé plnění předmětu veřejné zakázky, v souladu se zadávací dokumentací a po položkách v souladu s výkazem výměr obsaženým v zadávací dokumentaci. Oceněný výkaz výměr zpracovaný v listinné podobě bude součástí nabídky.

Nabídková cena bude uvedena v korunách českých (CZK).

Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez DPH, samostatně DPH (sazba DPH v %) a nabídková cena včetně DPH. Nabídková cena v této skladbě bude uvedena na krycím listu nabídky, který je přílohou

č. 3 této zadávací dokumentace.

Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná a platná po celou dobu plnění zakázky. V ceně budou obsaženy veškeré práce a činnosti potřebné pro řádné splnění zakázky.

 

Všechny náklady a výdaje spojené s vypracováním a předložením nabídky nese uchazeč.

 

7.2. Požadavky na formu zpracování nabídky a jejího předložení:

Nabídka bude zpracována v písemné formě v jednom vyhotovení, v českém jazyce.

Zadavatel požaduje, aby uchazeči podali své nabídky v řádně uzavřené      obálce, která bude označena názvem zakázky - „nabídka – NEOTVÍRAT –„ Odvodnění střech kostela sv. Petra  a Pavla v Batelově, odvlhčení zdiva drenáží“ a na obálce uvedli adresu, na níž je možné zaslat případné oznámení o tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

 

Uzavření obálky zájemce opatří razítkem, případně podpisem zájemce, je-li fyzickou osobou, či jeho statutárního zástupce, je-li zájemce právnickou osobou.

 

Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl, jednotlivé listy nabídky budou pevně svázány tak, aby bylo znemožněno manipulování s jednotlivými listy nabídky. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou, nepřerušenou číselnou řadou.

 

Uchazeč předloží v nabídce podepsanou smlouvu o dílo, jejíž vzor je uveden v příloze této zadávací dokumentace jako příloha č. 4.

7.3. Požadavky k obsahovému členění nabídky:

Uchazeč použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech tohoto článku zadávací dokumentace:

 

-        Krycí list nabídky

Nabídka bude obsahovat vyplněný krycí list nabídky, který je uveden jako příloha č. 3 této zadávací dokumentace

 

-        Doklady, jimiž uchazeč prokáže splnění kvalifikace

-        Podepsaný vzor smlouvy o dílo – viz. příloha č. 4 této zadávací dokumentace

-        Oceněný soupis prací – viz. příloha č. 2 této zadávací dokumentace

-         Další nepovinné  přílohy, představující uchazeče, jeho ekonomiku, reference, organizační strukturu atd.

 

 

8. způsob hodnocení uchazečů

Uchazeči budou hodnoceni podle jediného kritéria a tím je cena.

 

 

9. lhůta, způsob a místo pro podání nabídky:

9.1. Datum, hodina a místo pro podání nabídek:

Lhůta pro podání nabídky je stanovena do: 30.4.2015 do 11.00 hod.

Nabídky je možné doručit poštou nebo osobně (po předchozí telefonické domluvě) každý pracovní den na adresu:

Ing.arch.Jiří Vohralík

Čajkovského 37

586 01 Jihlava

Tel. Pro domluvu odevzdání je 602741220

 

9.2. Stanovení zadávací lhůty:

Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni se stanovuje na 6 měsíců od data podání nabídky.

 

10.závěrečná ustanovení:

 

-        Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Pokud podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, zadavatel všechny nabídky podané tímto dodavatelem samostatně nebo společně s jinými dodavateli, vyřadí.

-     Zadavatel nepřipouští variantní řešení, nepřijímá variantní nabídky a

nabídky obsahující plnění nad rámec této zadávací dokumentace.

-        Náklady dodavatelů spojené s účastí v zadávacím řízení zadavatel nehradí.

-        Uchazeč je povinen zahrnout do své nabídky náklady na předložení  všech

dokladů, dokumentů, revizí, zkoušek a atestů, které může požadovat

kterýkoliv účastník kolaudace stavby.

-        Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci.

-        Nabídky, které budou doručeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek, nebudou otevřeny. Zadavatel bezodkladně vyrozumí dodavatele o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

-        Nabídka, která nebude úplná, bude ze zadávacího řízení vyřazena. Uchazeč bude následně zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení včetně důvodů zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči.

-        Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení kdykoli do uzavření smlouvy.

-        Uchazeč podáním nabídky na  tuto veřejnou zakázku uděluje zadavateli výslovný souhlas se zveřejněním podmínek jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z  ustanovení příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).

-        Zadavatel se zavazuje, že vyjma skutečností uvedených v předchozí větě považuje informace o zájemcích získané při tomto  zadávacím řízení za důvěrné.

-        Podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

-        Prohlídka místa plnění nebude zadavatelem organizována.

-        Jsou – li v zadávací dokumentaci uvedeny konkrétní obchodní názvy jedná se pouze o vymezení požadovaného standartu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení

 

 

 

 

 

 

Za zadavatele:                                                            V Jihlavě dne 13.4.2015

 

 

……………………………

Ing. Arch. Jiří Vohralík

zástupce zadavatele

 

 

 

Farnost Batelov > Odkazy
Home Fotogalerie RSS Kontakt
zobrazit menu