Farnost Batelov > Ohlášky DC

Ohlášky DC

Týden ve farnosti od 26.ledna do 2.února 2020

Úmysly mší svatých

Od této neděle můžete zapisovat mše svaté na rok 2020. Prosíme, abyste přicházeli po mši svaté do sakristie a zadání úmyslu mailem volili jako poslední možnost. Děkujeme!

 

Poděkování I.

Poděkování všem, kteří se v posledních týdnech/dnech nasadili, aby se slavnost svěcení oltáře/ambony mohla uskutečnit:

za odvahu členů EFR vzít na svá břemena tíhu zodpovědnosti za organizaci slavnosti poslední měsíc před svěcením

všem, kteří přiložili ochotně ruku k dílu během prací na úpravě presbytáře - sem patří poděkování panu Husákovi (autorovi návrhu úprav), panu Cvrkalovi (kameníkovi) a  panu opatovi Kosíkovi (ostatky sv. Vojtěcha)  -  a po ní(-ch) se zapojili do úklidu

členům chrámového sboru a scholy z Batelova za hudební doprovod, ministrantům za bezchybnou službu, panu Janu Čermákovi za foto, za účast farníkům z Rohozné

všem, kteří přijali pozvání a účastnili se setkání s panem biskupem na společném obědě

Děkuji a Pán Bůh zaplať! (vyúčtování se dokončuje)

Poděkovat chci také panu starostovi za pomoc při opravě/výrobě všech dveří kostela! A panu Javůrkovi za krásnou práci.

Poděkování II.

- za přípravu biřmovanců na slavnost

- za přípravu slavnosti biřmování v kostele, během mše svaté a společného oběda

- schole a ministrantům z Batelova.

 

Pokračování opravy kostela

Liturgická úprava interiéru - plán průběhu prací:

2019 - úprava dlažby v presbytáři, nový kamenný oltář spojený pevně s podlahou (oltářní prádlo), nová ambona, úprava starého koberce/nebo zakoupení nového, abak (aktuální info viz. níže "Úprava liturgického prostoru")

Cena úpravy dlažby, instalace nového oltáře a ambony se pohybuje kolem 270.000,-. Přesná čísla během února 2020.

2020 - instalace starobylé křtitelnice a její úprava, sedes a židličky pro ministranty, úprava kříže, návrh nového kalicha a obětní misky a ornátů

2021 - výroba kalicha a misky, výroba nových ornátů

Úprava byla projednána s pracovníky památkové péče, kteří s ní souhlasili, současně jsme kontaktovali archeology, kteří také souhlasí a budou přítomni u prací. Tím jsou všechna přípravná jednání ukončena a můžeme začít s pracemi na úpravě.

Práce začaly během měsíce srpna; jejich průběh viz. níže.


Fara

- během jara proběhl průzkum krovů na faře; bylo konstatováno, že ještě je třeba posoudit statiku, aby se zjistilo jaký vliv má na současný stav krovů.

Aktuálně: statika budovy je v pořádku. Oprava bude zaměřena na krovy.

Příprava/VIII.

na 1.svaté přijímání pokračuje v sobotu 15.2. od 15:00 do 16:30 na faře v Batelově.

Připravuje se

Týden ve farnosti

Ne - žehnání lektorům při mši svaté

- schůzka děvčat: jede se na kuželky do Jihlavy

St - schůzky ministrantů a mše pro děti se nebudou konat v lednu a únoru; další schůzka a mše pro děti až ve středu 19. února;

17:00 - klub ministrantů fara Batelov

18:00 - florbal ZŠ Batelov

- výuka náboženství ZŠ Dolní Cerkev se nekoná

- 18:00 výuka náboženství pro děti, které nemohou na vyučování na ZŠ a středoškoláky fara Batelov

So - 9:00 až 15:00 programové/plánovací setkání klubu ministrantů na faře v Batelově se společným obědem.

- příprava na 1.svaté přijímání se nekoná

Ne - žehnání hromniček + svatoblažejské požehnání

14:00 - 16:00 schůzka děvčat fara Batelov

 

INFO O SPRÁVĚ MAJETKU

Úprava liturgického prostoru 2017-2019

V létě roku 2017, po projednání ERF, byla započata příprava na úpravu liturgického prostoru farního chrámu sv. Marie Magdaleny. Nejprve byl úmysl projednán úmysl s členy liturgické komise brněnského biskupství. Na tomto základě byl osloven pan Milivoj Husák, který byl v našem chrámu poprvé v adventu 2017.

1. Návrh byl v pondělí 3.9. 2018 předán liturgické komisi biskupství brněnského.

2. V lednu 2019 byl návrh připomínkován a nyní probíhají jeho úpravy. Současně oslovujeme firmy a čekáme na cenové nabídky.

3. Březen 2019 - návrh byl upraven a schválen liturgickou komisí Bb, bylo ukončeno nacenění kamenných prvků (viz výše), následovat bude nacenění prvků dřevěných a jednání s pracovníky památkové péče.

4. Květen 2019 - úprava projednána s pracovníky PP, kteří s ní souhlasili, kontaktovali jsme archeology, kteří také souhlasí a budou přítomni u prací. Přípravná jednání jsou ukončena a můžeme začít s pracemi na úpravě.

5. Srpen 2019 - práce budou zahájeny během měsíce srpna.

6. Práce byly zahájeny 8.8.2019 přípravou na prodloužení kamenného stupně a odvezením původních kamenných stupňů k úpravě. Během pondělí bude navezen jemný štěrk, na který bude upravená část dlažby usazena. Pokračování prací 22.8. 2019.

7. Kamenný stupeň je téměř dokončen, v první polovině září budou práce hotovy. Poté budeme dolaďovat umístění oltáře, ambony a koberce. Nové oltářní plátno je zakoupeno.

8. Září 2019 - pracuje se na oltáři, amboně, schránce na ostatky svatého, které budou vloženy do oltáře během jeho svěcení. Oltář a ambona budou instalovány poslední týden v říjnu.

9. Domlouvá se generální úklid kostela (členové EFR) a připravují se věci potřebné pro průběh slavnosti.

10. Aktuálně: sídelní biskup Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle posvětil nový hlavní oltář a ambonu. Do oltáře byly vloženy ostatky sv. Vojtěcha.

Oprava fasády kostela

V roce 2018 jsme opět usilovali o získání financí na opravu omítek kostela. Žádosti o dotace byly podány. Úspěšní jsme byli s žádostí o dotaci na Městys Dolní Cerkev, na Kraj Vysočina a nyní čekáme jak dopadne žádost na ministerstvo. Celkový rozpočet činí 600.000,-, k dispozici máme v této chvíli 400.000,-.

1. S opravou bylo započato ve čtvrtek 21.6.2018. O dalším průběhu naší snahy zvelebit chrám Páně vás budeme informovat. Lešení se začne stavět na počátku měsíce srpna.

2. V pondělí 28.7.2018 bylo započato s omítáním soklů. Následně začne stavba lešení.

3. Stavba lešení doposud nezačala. Tento týden se uskuteční setkání s ing. Stanislavem Rosou - stavební dozor -, abychom zjistili příčinu.

4. Kolem 17. září by mělo být započato se stavbou lešení.

5. Třetí týden probíhají práce na opravě fasády kostela.

6. Práce na fasádě byly ukončeny. Nyní ještě zbývá umístit mřížky na okapy a sběrače na severní straně kostela a očistit střechu od mechu a nečistot.

Současně je třeba řešit znečištění působené holubím trusem.

7. Byla předána dokumentace na Kraj Vysočina a následně byla na účet farnosti převedena dotace na opravu omítek kostela ve výši 200.000,-. Tím byla oprava ukončena.

8. Zůstává vyřešit znečištění fasády a okolí kostela působené holubím trusem.


V roce 2019 pokračovali v opravě farního kostela

1. Únor: Byla podána žádost o dotaci MK na opravu dveří kostela, viz. výše.

2. Červen: Byla přiznána dotace 150.000,-.

3. Červenec: Na účet farnosti byla MK převedena částka 150.000,-.

4. Srpen - Jsou opravovány první dveře.

5. Začala oprava dveří k hlavnímu vchodu.

6. Září: Dveře z presbytáře jsou zpět na svém místě.

7. Byly opraveny a instalovány všechny dveře uvnitř kostela a vyrobeny nové dveře k hlavnímu vchodu, do věže a do sakristie.


Uveřejnění závěrů z jednání EFR

se z technických důvodů opozdí. Děkujeme za pochopení!

„Restituce“

Info nalezneme na web stránkách: www.biskupstvi.cz/jak-dale (stránky brněnského biskupství) a www.sluzbaverejnosti.cz (stránky ČBK).

Fond Puls

Více informací naleznete zde.

 

Mešní intence

Aktuálně:

mše svaté na rok 2020 můžete zapisovat osobně po mši svaté,

v případě, že to nelze jinak, můžete dát na mši svatou mailem dolnicerekev@dieceze.cz

nebo telefonicky (tato možnost předpokládá, že pan farář je v kanceláři u PC).

Bohoslužby v týdnu.

 

Farnost Batelov > Ohlášky DC
Home Fotogalerie RSS Kontakt
zobrazit menu