Přehled

Novinky:

Autor: farář23.04.2015 09:18:32

Zpráva o životě farnosti Batelov rok 2014

je rozložena do 3 postupných kroků: finance, pastorace, správa majetku

 

 

FINANCE

PROVOZ FARNOSTI – letos poprvé byl učiněn odhad příjmů a dopadl takto:

předpokládaný příjem:

80.000,- nedělní sbírky (43)                                     skutečný příjem 89.000,-

12.000,- MSOFT                                                      skutečný příjem 13.300,-

10.000,-  Příspěvek DC                                            skutečný příjem 10.000,-

5.000,- dary                                                           skutečný příjem 38.000,-

CELKEM:

127.000,-                                                                                     150.300,-

 

PLÁNOVANÉ OPRAVY

předpokládaný příjem:

500.000,- stát (oprava krovu)                                  skutečný příjem 590.000,-

200.000,- Městys (op.krovu)                                    skutečný příjem 200.000,-

CELKEM:

750.000,-                                                                                       790.000,-

 

Struktura výdajů

2014

2013

Kancelář

9.777,-

(10.759,-)

Katech. pomůcky:

3.195,-

(3.208,-)

Zahrada

2687,-

(6.387,-)

Provoz kostela

7577,-

(4.993,-)

Opravy

819.000 + 7.000,-

(148.000,-)

Eon fara

30.960,-

(31.520,-)

EON farní kostel,

sv. Barbora, Švábov, Rácov

15.106,-

(14.425,-)

 

Rácov alarm

501

-

 

 

Vodné + stočné

6.297,-

(6.762,-)

Fara údržba

4.591,-

(4.262,-)

Květiny

4289,-

(7.389,-)

CELKEM

936.979,-

(237.705,-)

 

 

 

PASTORACE

křest

12

pohřeb

9

svatba

3

nedělní účast na mši

130

Katecheze dospělých

6

První svaté přijímání

7

Výuka náboženství

45

Adventní setkání dětí

30

Výlety pro děti

Brno – setkání s panem biskupem

Pouť do Staré Boleslavi

20

Obnova zasvěcení farnosti Rácov

120

-

  1. Skončil florbal - účast v OFL
  2. Neuskutečnil se žádný vánoční výlet
  3. Nezájem o společnou pouť
  4. Zanedbávání účasti na nedělních bohoslužbách

 

+

1. Stabilizoval se počet dětí v náboženství a kvalita výuky se stále zvyšuje - díky dětem a dobré spolupráci s vedením ZŠ.

2. Děti z II. Stupně se zapojili a částečně i sami připravili odpolední program na slavnost 1.svatého přijímání a adventní setkání pro děti z I.stupně.

3. Stále se daří spoluorganizovat tábory pro holky i kluky.

4. Konají se pravidelné schůzky ministrantů

5. Dva mladí se přihlásili na formační setkávání animátorů v Osové Bítýšce.

6. Info servis farnosti - nový web (pracuje se na nástěnkách), zbývají zvonky na faře a označení fary

7. Začaly se konat se pravidelné bohoslužby v Nové Vsi.

8. Daří se každý rok obnovovat zasvěcení farnosti P. Marii v Rácově a několik bateláků si našlo cestu na pondělní mše v Rácově.

9. Obsluha topení na faře + údržba zahrady + dokončení odvodu dešťových vod

10. Stabilita - působení sboru, služby kostelníka a úklidu kostela a fary + darů potřebných pro finanční rezervu a práci s dětmi

 

 

SPRÁVA MAJETKU

Velkým tématem je finanční a materiální zajištění života farnosti. Jde o:

  1. farní areál – tedy o zajištění jeho provozu, udržby a využití
  2. farní kostel a kapli – o zajištění jejich provozu, udržby a oprav.
  3. o přebírání majetku, který se má vrátit v rámci vyrovnání s církvemi.

Ad1) Stále zřetelněji se vynořuje otázka jeho budoucího využití. Této otázce, případně její naléhavosti se péče řádného hospodáře nemůže vyhnout. Přes znatelný pokles příjmů z nedělních sbírek provoz fary "utáhneme". Nejde tedy o současnost, ale o budoucnost; o materiální a finanční zajištění života farnosti do budoucna. V této věci podnikl pan farář několik jednání, která se ukázala zatím jako neprůchodná - oslovení pana faráře v Třešti a jednání ohledně možného přebudování fary na penzion pro důchodce. Zůstaly ještě tyto varianty, které byly formulovány na jednání ERF:

- faru prodat a z části příjmu postavit novou, energeticky méně náročnou a přizpůsobenou dnešním potřebám a možnostem farnosti. Tato varianta je až na posledním místě a zdá se nejméně reálná.

- farnost se bude muset více finančně podílet na provozu fary, než tomu bylo doposud - dle nynějšího stále sestupného trendu příjmů není jasné, zda je reálná.

- faru nebo její část pronajímat (zde je třeba pamatovat na bydlení kněze).

- jiné řešení.

Shrnuto a podtrženo: Nyní vše běží docela dobře. Na co naše finance nestačí jsou běžné opravy, které sice „nehoří“, ale jsou potřebné. Např. nátěr oken v prvním patře, výměna elektroinstalace na faře, vlhkost v přízemí. Také proto je třeba hledat jiné zdroje než jen nedělní sbírky a dary, tedy hledat způsoby jak se náš farní areál může stát samosnosným, hledat cesty jak by si mohl vydělat sám na sebe, nebo alespoň podstatně přispět ke svému „uživení“.

Velké pozitivum tohoto hledání spočívá v tom, že se stále zřetelněji ukazuje jedna důležitá souvislost, kterou nesmíme přehlédnout a jejíž linii zřejmě máme sledovat: NEJDE JEN O TO FARU UŽIVIT, ALE TAKÉ JI OŽIVIT. Tzn., že ruku v ruce se zajišťováním financí musí jít hledání způsobu jak farní areál může sloužit životu ve farnosti, v obci a v okolí.

Ad2) Je stále jasnější, že farnost ze svých příjmů není schopna zajistit finance na opravy památkově chráněných objektů, které se - právě proto, že jsou pod památkovou ochranou - pohybují v řádu miliónů.

Loni se podařilo opravit poškozený krov farního kostela. Proinvestovali jsme 819.000,- z nichž jsme 590.000,- získali ze státních peněz, 200.000,- od Městyse Batelov a ze svého jsme zaplatili projekční dokumentaci a ochranné sitě do oken věží což činilo 29.000,-. Letos bychom rádi pokračovali odvlhčením vnějšku kostela, předběžný rozpočet činí 1.500.000,-  a opět nemáme jinou možnost, než žádat o dotace.

 

Ad3) Postupné předávání majetku už probíhá i v naší farnosti. Nyní farnost opět vlastní cca 15 ha polností a nabízí je k pronájmu. Další asi 3 ha doposud nebyly vráceny, důvody neznáme.

 

(Vloženo 20.4.2015)

Home Fotogalerie RSS Kontakt
zobrazit menu