SPF IX. - "Normál"

Slovo kněze:

Autor: farář12.05.2020 11:35:16

Bat/DC Opět srdečně zdravím z batelovské fary!

Tak jsme učinili první kroky k návratu do "normálu". A je třeba konstatovat, že to jsou opravdu spíše malé krůčky a teprve pozvolna si díky tomu začínáme uvědomovat, jak moc je obvyklý život farnosti ochromen (citace z pokynů pro veřejné bohoslužby: Až do odvolání je zrušen veškerý další program ve farnostech, který vyžaduje shromažďování lidí).

Nesmíme přehlédnout potenciální obsah a význam slov "normál" a "obvyklý". Není normální ani obvyklé, aby byl přesně určen počet účastníků bohoslužby, abychom si od sebe udržovali prostorový odstup, abychom po sobě čistili lavice a ústa měli napůl zacpaná rouškou. A také není normální, že nic není jisté: pokud by se počet nakažených opět zvýšil mohou se pokyny změnit. Nebo...…., jsme si příliš zvykli na to své jisté, zatímco ono to jisté není, nikdy nebylo a ani být nemá? A co se vlastně skrývá pod slovy "normální" a "obvyklé"?

Na chvíli přeruším tento myšlenkový to. Chci vám říci, že na vás myslím (a to je "normální" i "obvyklé") a protože už vás znám, představuji si, jak asi trávíte tyto dny: jak se vám daří v práci, ve škole, s dětmi, ve vzájemných vztazích, kolik času asi trávíte u počítače a kolik v modlitbě, jak na vás působí, že nemůžeme společně slavit nedělní bohoslužbu; zvláštní místo pak mají v mých myšlenkách ti, kteří jsou rádi, že do kostela nemusí......…… Potom tyto představy odevzdávám v modlitbě Pánu Bohu. Není to každý den stejné, ale snažím se to činit několikrát týdně večer v kostele před svatostánkem. Při této příležitosti pak posílám pozdrav po facebooku.

SPRAVEDLNOST?

Vraťme se ke slovům "normál" a obvyklý" a zamysleme se ještě nad jedním slovem. Narazili jsme na něj, když jsme začali hledat způsob jak zorganizovat v "nenormálu" účast na nedělní mši svaté. V té chvíli vyplul na povrch, doslova se "zjevil" požadavek spravedlnosti. Další moc důležité slovo.

Jak moc nám záleží na tom, aby s námi bylo zacházeno spravedlivě! Patří to k podstatě naší lidskosti. Spravedlnost potřebujeme, abychom si mohli zachovat svoji důstojnost. Abychom měli pevnou půdu pod nohama. Abychom měli jistotu. Zase ta jistota.... Ale jak to udělat? Míst je 15 a těch, kteří chodí pravidelně na nedělní mši 130? Jak to jen udělat, aby se dostalo na každého...., jde to vůbec?

MATEMATIKA?

Hned od počátku bylo jasné, že v první etapě (prvních 14 dní) se na všechny během jednoho týdne nedostane. Při posledním sčítání v říjnu minulého roku jsme v Batelově napočítali v neděli 135 osob (v DC 29 osob přítomných na mši svaté, tam to tedy za 14 dní půjde docela dobře. Ale) jak to uděláme v Batelově? Co kdybychom to třeba rozložili na celý týden?

Počítejme: jestliže může být účastno 15 osob - včetně kněze - tak z toho vyplývá, že za celý týden (5 mší) se může mše zúčastnit maximálně 70 osob. A za dalších 14 dní už to bude ještě o poznání lepší. Když by každý den na mši svatou přišlo 29 osob (kněze nepočítáme) vychází nám za týden 145 osob. Paráda! Na každého se dostane alespoň jednou v týdnu... Je sice pravda, že to nebude v neděli, ale to nevadí. Pan biskup nám přece dal dispens od účasti na nedělní mše svaté..... (dispens - co to je?). je to vyřešeno. Teď je to spravedlivé.

Když se však podíváme na tento jasný matematický fakt blíže, zjistíme, že takhle jednoduché to není. Ve všední dny je totiž většina od rána do večera cele zaměstnána prací nebo starostí o děti/domácnost (a často to stejné platí i pro důchodce). Takže vlastně čas nemají. Ráno je spousta starostí s nastartováním dne (z tohoto pohledu časná mše např. v 6.00 není moc dobrý nápad) a večer jsme tak unavení, že jsme rádi, že se na chvíli můžeme zastavit.... Jsme prostě zvyklí na jiné "počítání", na jinou "matematiku". Náš životní rytmus se řídí jinými zákonitostmi, než se kterými počítá čistě logické matematické myšlení. 1+1=2 zde neplatí! Co tedy platí?

(I přesto by právě v těchto dnech stálo za to, zamyslet se nad oním navyklým rytmem života. Patří do něj ranní modlitba? Prosba o požehnání? Požehnání dětem a vnoučatům?)

DISPENS? CO TO JE?

Tak to je to další, co vyšlo najevo. Že totiž mnozí nerozumí tomu, co znamená slovo "dispenz". JE TO PŘITOM TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ. Slovo dispenz můžeme přeložit do češtiny slovem "prominutí", "zproštění" nebo "osvobození". Uvedu nyní v jaké souvislosti toto slovo zaznělo:

"Milé sestry, milí bratři, vzhledem k aktuálnímu vývoji pandemie koronaviru COVID-19 a v návaznosti na nouzový stav vyhlášený vládou, vydávám toto rozhodnutí:

Od dnešního dne (čtvrtek 12. března 2020) od 14.00 hodin se až do odvolání ruší všechny (tedy nejen nedělní) bohoslužby, společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a jiných prostorách Římskokatolické církve na území brněnské diecéze. Kněží budou slavit mše svaté bez účasti lidu na úmysly, na které by byly slouženy veřejně.

Nadále platí, že po dobu trvání mimořádných opatření uděluji dispens od osobní účasti na nedělní bohoslužbě."

Pan biskup - v návaznosti na rozhodnutí vlády - zrušil bohoslužby. Potom udělil dispens od osobní účasti na nedělní bohoslužby. Může vůbec někdo něco takového udělat? Psychologicky viděno je to něco podobného, jako když na pátek připadne církevní slavnost a to znamená, že se nejen nemusíme, ale nemáme postit. Mnozí to nedokážou překonat a půst spojený s myšlenkou na Ježíšovo utrpení na kříži pociťují jako mnohem více zavazující než liturgickou oslavu spojenou s životem církve.

Nejprve si odpovězme na otázku odkud vlastě biskup má pravomoc zrušit bohoslužby a udělit nám dispens od účasti na nedělní mši. Není to tak dlouho, co jsem vás prosil, abyste se zamysleli nad tím, jestli chcete ve farnosti kněze/faráře; tedy člověka pověřeného vedením farnosti, který je ve všech svých pravomocích naprosto závislý na biskupovi. Už první církev se tomu tématu musela obsáhle věnovat - nejvíce snad sv. Ignác z Antiochie proslavený svojí statečností tváří tvář mučednické smrti - aby bylo jasné KDO JE BISKUP.

Proto občas opakuji, že vašim farářem je ve skutečnosti otec biskup a já jsem jen jeho pomocník. A proč tomu tak je? Protože biskup je nástupce apoštola. Apoštoly si vybral Ježíš sám. Můžeme diskutovat o mnohých věcech: o tom co je nebo není dobré, o systému, o církevních strukturách, vlastně o všem... jedno je však stále stejné a to je Ježíš Kristus. On je uhelným kamenem a hlavou církve. On si vybral 12 apoštolů v návaznosti na starozákonní lid, který tvořilo 12 izraelských kmenů. Respektuje, ctí, zachovává vůli svého Otce. A proto na Něm spočívá požehnání. BISKUPOVÉ JSOU NÁSTUPCI APOŠTOLŮ. Biskup je nástupce apoštola. On smí rozvazovat a svazovat tak, jak to činili apoštolové z pověření/jménem samotného Ježíše Krista.

"MUSÍM" JAKO MOTIVACE?

A co to znamená prakticky? Dokud tuto věc biskup opět "nesváže" nemusím v neděli do kostela. A touto optikou lze nahlížet na to co je "obvyklé", "normální" a "spravedlivé". Biskup, nástupce apoštola má poslední slovo. To je "normální", "obvyklé" i "spravedlivé".

A jak pan biskup řekl hned na počátku karantény, neznamená to, že nemusím světit neděli (proto jsem tolikrát opakoval, že máme mít odvahu být "domácí církví"; to je však jiné téma). vyzval nás ke společné modlitbě doma, k používání kancionálu a k duchovnímu svatému přijímání.

Dispens tedy znamená to, že když nejdu v neděli do kostela, nehřeším. Znamená to také, že nedělní neúčast nemusím "nahrazovat" ve všední den. Znamená to, že nyní - po dobu trvání rozhodnutí pana biskupa - nemusím do kostela vůbec. Znamená to, že nemusím, ale mohu.

Ale znamená to také, že se máme zamyslet nad tím, zda slovo "muset" v souvislosti s nedělní mši svatou je slovo nejvhodnější. Zda je toto motiv hodný účasti na nedělní slavnosti v kostele.

(Upraveno 29.4. 2020, pokračování bude následovat; pf)

Home Fotogalerie RSS Kontakt
zobrazit menu