Farnost Batelov > Zasvěcení farnosti > Zasvěcení farnosti Batelov

Zasvěcení farnosti Batelov

Batelovská farnost, stejně jako celá naše církev prošla mnoha zkouškami. Ta poslední začala nastolením vlády komunistické ideologie v roce 1948 jako ideologie státní. Nejprve spojení šlechtických rodů s konkrétními farnostmi a později především věrnost Svatému otci, nástupci sv. Petra byla pro nové poměry nemyslitelná. Cestou jak je změnit bylo přesvědčování spolu se zastrašováním a trestáním neposlušných.

Naše farnost to pocítila především odsunutím tehdejších vlastníků batelovského panství členů šlechtického rodu Blanckensteinů, kteří byli označeni za příznivce nacistů a o několik let později pochybnou likvidací faráře patera Skály a jeho uvězněním. "Když je pastýř bit, stádo se rozprchne." Tato věta se naplnila především v samotném Batelově. To vše poznačilo naši farnost a zjizvilo její tvář.

A mnohé z těchto ran nejsou dodnes zahojeny. Není radno se jich dotýkat, protože to stále bolí.

 

K čemu zasvěcení farnosti Panně Marii

V dějinách mnoha farností/vesnic nebo měst nalezneme okamžik, který pro ně znamenal zásadní zlom. Šlo o jejich budoucnost, která byla ohrožena. V minulosti byly takovými okamžiky morové rány, ohrožení válkou, uzdravení z těžké nemoci, hospodářská krize nebo zjevení Panny Marie. Dokladem tohoto přesvědčení jsou četná mariánská poutní místa rozesetá po celém světě a území Česka není výjimkou (Hostýn, Svatá Hora, Žarošice, Křtiny, Klokoty, Stará Boleslav). Věřící katolíci se vždy utíkali k Matce Ježíšově, protože věřili, že má v dějinách spásy významné, privilegované postavení a proto může pomoci.

 

Kaplička v Rácově

Jak vznikla? Následuje výpis z obecní kroniky:

"Na sever od školní budovy je kaplička, jejíž jižní část dal postavit zdejší rodák Tomáš Havelka, pocházející z usedlosti č.18, farář v Pavlově, v roce 1770, jak nasvědčuje letopočet vytesaný v kamenné dlažbě před oltářem.

Stavba této menší části byla dokončena r. 1771, jak sám píše v listině, zachovalé v obecním archivu. Založil fond 200 zlatých k sloužení šesti mší ročně. Severní, větší část kaple, byla vystavěna r. 1806.

Ve věžích kapličky byly 2 zvony, z nichž jeden (menší)  oznamoval úmrtí. Za 1.světové války v roce 1916 byly odvezeny pro válečné účely.

Nové zvony po 1.světové válce byly vysvěceny v r. 1924. Byl to menší zvon "Marie" (váha 25 kg) a větší zvon "Josef" (váha 35 kg). Na kapličce vyzváněly 19 let. v roce 1943 byly znovu odebrány na válečné účely. Po odvezení zvonů byl Rácov bez zvonů.

Později byl do kapličky přenesen zvon z Nové Vsi. Měl ale slabý hlas. Po ukončení války se pátralo po navrácení původních zvonů, ale bezúspěšně. 17.2. 1948 byl objednán nový zvon, ale pro technické potíže byl ulit až v r. 1950.

Nový zvon "Marie" váží 35 kg, na něm je nápis: Marie - Rácov - 1949. Zvon stál 8.015,- Kč. Zásluhu o něj má dp. Josef Skála, farář v Batelově. Zvon byl vysvěcen 26. března 1950."

 

Zasvěcení farnosti Panně Marii

Pan farář P. Roman Strossa hned po svém nástupu v září 2007 ohlásil, že by chtěl "ukotvit" farnost u dvou sloupů; jedním je eucharistie a druhým zasvěcení farnosti Matce Boží. Proto byla zavedena pravidelná páteční adorace a hned následující rok obnoven eucharistický průvod na slavnost Těla a Krve Páně.

Zasvěcení Panně Marii potřebovalo nějaký čas. Nejprve se hledalo místo a nakonec byla zvolena kaple Panny Marie Bolestné v Rácově. Poté bylo v roce 2011 přikročeno ke generální opravě samotné kaple. Byla vyměněna stará železná okna za nová dřevěná (která je možno otvírat), otlučena poškozená omítka uvnitř i vně kaple a nahrazena novou, vymalována taktéž uvnitř i venku, střecha natřena novým nátěrem, odinstalovány kříže, pozlaceny a znovu vsazeny na svoje místo. Byly instalovány nové kamenné schody a nově vydlážděn chodníček před kaplí, instalováno nové osvětlení a částečně i nová elektroinstalace. To vše za vydatné finanční podpory větších i menších dárců.

Samotné zasvěcení provedl opat novoříšský P. Mgr. Marián Kosík, OPraem a konalo se 18.září 2011 během tradiční poutní mše svaté. Slavnost to byla velmi radostná a vydařená. Zde uvádíme první zásvětnou modlitbu:

1. Nebeský Otče,

již po staletí na tomto místě kněží, otcové a matky prokazují úctu Bolestné Panně Marii a oslavují její věrnost Tvému plánu spásy. Jsme šťastni, že dnes smíme právě zde odevzdat celou naši farnost – její minulost, přítomnost i budoucnost – Matce Boží. Prosíme Tě, ať je Tvůj Syn hlavou našeho farního společenství a Duch svatý naší oporou.

2. Obracíme se také k tobě, Matko Boží a Matko naše:

Dnes (přímluvy se každý rok aktualizují) Tě prosíme o přímluvu zvláště

za děti:

- chraň děti před pokušením a svody dnešní doby;

- vypros jim ochotu vnímat Tvoje slova;

- pomáhej těm, kteří je učí v hodinách náboženství a pracují s nimi ve volném čase;

za mladé:

-   přimlouvej se za naši farnost, aby měla mladé rodiny;

-   chraň svojí přímluvou mladé rodiny, aby si zachovali víru, měli dostatek zdraví a zaměstnání;

-  vypros mladým ochotu být vlídnými ke starším

-  aby mladí v naší farnosti dokázali převzít starost a zodpovědnost za její budoucnost;

-  aby se mladí v naší farnosti navrátili k víře;

za rodiče:

- pros za nás, aby nám i našim předkům Bůh odpustil všechna naše selhání;

-  vypros rodičům trpělivost a pomoc Ducha svatého při výchově

za seniory a nemocné:

- pomáhej jim přemáhat nemoci a těžkosti, které přináší nemoci a stáří;

- povzbuzuj je, aby se nepřestávali modlit za své rodiny

- aby kaple v Rácově nezůstala nikdy opuštěna;

za kněze a zasvěcené osoby:

- vypros milost Boží těm, kteří mohou a jsou ochotni pomoci, aby překonali ostych a pomáhali při údržbě farního majetku – kostela, kaplí, fary a  farní zahrady;

- aby pan farář měl klid a dostatek času načerpat v modlitbě sílu ke kněžské práci a mohl více času věnovat nemocným, dětem, aby měl dostatek  času k přípravě na mši svatou, na náboženství, na biřmování a další pastorační práci.

-  kněžím vyprošuj trpělivost, vlídnost a vstřícnost.

A ještě prosíme:

Veď nás k Otci, který je milosrdný a laskavý! Pohnuti dnešní dobou, chceme se učit vidět všechny těžkosti, bolesti a překážky jako Jeho výzvy ke změně smýšlení. Cítíme jak se celý dosavadní způsob života a myšlení otřásá v základech. Proto je třeba dobře rozumět znamením doby, opírat se o naději, která neklame a nabízet ji také druhým, protože k tomu jsme jako společenství pokřtěných povoláni.

Naše nebeská Matko, na důkaz, že naše zasvěcení myslíme vážně, Ti slibujeme:

1. že každý rok dnešní zasvěcení obnovíme a budeme se pečlivě starat o tuto kapli a její okolí jako o tvůj stánek;

2. že každý rok uskutečníme pouť na nějaké poutní místo, abychom upevnili farní společenství

3. že budeme pravidelně slavit nedělní mši svatou

4. že se budeme zasazovat o svěcení pátečního dne jako dne pokání a smíru za hříchy živých i zemřelých členů naší farnosti.

Maria, Matko naše Královno, Tobě se úplně obětujeme, na důkaz své oddanosti zasvěcujeme Ti dnes své oči, své uši, svá ústa, své srdce, sebe samého docela. Protože náležíme Tobě, dobrotivá Matko, chraň, vychovávej a používej nás ve své službě. Jsme Tvoje děti a Tvé vlastnictví.

Amen.

(Pokračování bude následovat)

 

 

 

 

Farnost Batelov > Zasvěcení farnosti > Zasvěcení farnosti Batelov
Home Fotogalerie RSS Kontakt
zobrazit menu